سه شنبه 09 آذر 1400

شرکت سپاهان لیفتر دارای هیچ گونه کانال رسمی در پیام رسان تلگرام نمی باشد.

                            شرکت سپاهان لیفتر دارای هیچ گونه کانال رسمی                     

                            در پیام رسان تلگرام نبوده وکلیه کانالهای موجود به

                                             نام این شرکت یا نماینده این شرکت جعلی میباشد.             

                                                                  2