يكشنبه 15 تیر 1399

خودروی هیبریدی

امروزه با توجه به آلودگي هاي ناشي از خودروها و محدوديت هاي سوخت فسيلي، كارخانه هاي خودروسازي گام مهمي در مقابله
(Fuel تكنولوژي پيل سوختي ، (Hybrid Vehicle) با اين امر برداشته اند كه از جمله آنها مي توان به خودروهاي هيبريدي
اشاره كرد . (Bifuel) و خودروهاي دو گانه سوز HCCI موتورهاي ، (GDI) موتورهاي با پاشش مستقيم بنزيني ،Cell)

 pdfخودروی_هیبریدی.pdf