سه شنبه 24 فروردين 1400

پرسنل فروش وخدمات پس از فروش

                                          پرسنل فروش وخدمات پس از فروش شرکت

عکس

نام ونام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

690-1

 

 

 محمد رسولی

 

  

مدیر فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۹۱۳۱۱۳۶۳۷۴

0961

 

 

 حمید مرندی

 

 

 کارشناس فروش

 

 

 کارشناس مهندسی صنایع

 

 

 ۰۹۱۳۳۱۷۱۷۳۱

1158

 

 

 مسعود عرفان مهر

 

 

 کارشناس فروش

 

 

 کارشناس ارشد مدیریت

 

 

 ۰۳۱۴۵۶۴۲۲۰۰

1168

 

 

 قاسم صادقی

 

 

 کارشناس فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۹۱۲۷۱۸۰۶۵۲

1004-1

 

 

مهدی اکبری

 

 

مدیر خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۳۰۰۱

1162

 

 

 لیلا سلحشور

 

 

 کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۲۱۸۸۸۳۰۳۶۰

1278

 

 

مهدی حفیظی

 

 

کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۹۱۳۴۰۸۲۸۹۴

1249

 

 

علی مکتبی فرد

 

 

کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس ارشد مهندسی برق

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۳۰۰۱

1216-1

 

 

سمانه عبدالی

 

 

کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۳۰۰۱

699-1

 

 

بهزاد مهدیان

 

 

مدیر تعمیرگاه مرکزی

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۹۱۳۳۲۹۶۰۲۳